PRAKTYKI ZAWODOWE


 

Praktyki zawodowe w TUZ  i  SPZ

 

Słuchacze TUZ i SPZ są zobowiązani do przestawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej
w zawodzie, w którym się kształcą . Na zaświadczeniu pracodawca podaje termin odbycia praktyki raz ocenę. Obowiązek powyższy dotyczy słuchaczy w następujących klasach:
 

TUZ klasa druga – 3 tygodnie
 
TUZ klasa trzecia – 3 tygodnie
SPZ - 4 tygodnie w klasie pierwszej lub drugiej
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30 kwietnia 2007r oraz Statutem Szkoły dyrektor szkoły:

1) zwalnia słuchacza szkoły dla dorosłych kształcącej w systemie zaocznym z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w tej szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające  przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;

2) może zwolnić słuchacza szkoły dla dorosłych kształcącej w systemie zaocznym z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.