INFORMACJE O PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE


                                         

 

 • Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 • Zajęcia praktyczne są organizowane dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 • Praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania danego zawodu.
 • Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest przez nauczycieli zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie przy ul. Wesele 41.
 • Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są przeprowadzane pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 • Czas trwania zajęć praktycznych dla uczniów: zależy od typu szkoły, zawodu i klasy / do sprawdzenia w Szkolnym planie nauczania i podziale godzin/
 • Terminy i czas trwania praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w technikum: klasy III odbywają 4 tygodniowe praktyki u pracodawców / 160 godzin/ na przełomie kwietnia i maja.

 

Szczegóły dotyczące obowiązków:

 • ucznia odbywającego zajęcia praktyczne,
 • ucznia odbywającego praktyki zawodowe,
 • kierownika szkolenia praktycznego,
 • pracodawcy przyjmującego uczniów na praktyki zawodowe,


zawarte są w REGULAMINIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU obowiązującym w ZSB Nr 1.